Blogg

GDPR-General Data Protection Regulation

Casa Berget ek. för. implementering av den nya dataskyddslagstiftningen (GDPR) – tryggare hantering av dina personuppgifter.

Den 25 maj 2018 börjar den nya EU-förordningen, GDPR, kring personuppgiftsbehandling att gälla i samtliga EU-länder och alltså även i Sverige. Förordningen som i Sverige ersätter Personuppgiftslagen, Pul, innebär i korthet att:

– Den enskildes rättigheter stärks, bland annat genom att företag och andra organisationer ska informera hur de hanterar enskildas personuppgifter

– Enskilda personer i vissa situationer kan säga nej till att myndigheter eller företag använder ens personuppgifter

Mall KFO- Information om personuppgiftsbehandling Casa Berget 20180522

GDPR_Personuppgiftspolicy (anställda) Casa Berget vers.3 rev. 20180522 Eva Svensson

Samtycke kunder GDPR personuppgift enligt nya lagen 25 maj 2018_Erika och Eva

rev.4. Mall KFO- Samtyckesbaserad information om personuppgiftsbehandling (medlemmar anställda) Casa Berget 20180521

– Det ska bli lättare för enskilda att flytta sina uppgifter, exempelvis från ett socialt nätverk till ett annat

Den nya EU-förordningen innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Socialdepartementet har tillsatt en utredning hur Patientdatalagen kan behöva anpassas till förordningen.

Casa Berget arbetar med att implementera den nya lagstiftningen för att dem som använder våra tjänster ska vara trygga med att deras personuppgifter hanteras korrekt i vår verksamhet.

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om införandet av GDPR

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Personuppgifts­biträdesavtal 

Casa Berget ek. för. – mall som följer GDPR -se länken nedan

Mall – Personuppgiftsbiträdesavtal (1)

Vad innebär Personuppgiftsbiträdesavtal (biträdesavtal)?

När en personuppgiftsansvarig anlitar ett personuppgiftsbiträde ska det enligt dataskyddsförordningen GDPR finnas ett skriftligt avtal, ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att det upprättas ett avtal. Denna mall hjälper dig att snabbt och enkelt upprätta ett juridiskt korrekt personuppgiftsbiträdesavtal.

Avtalets innehåll
I grunden ska avtalet specificera varför och hur länge personuppgifterna behandlas, ändamål för behandlingen, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade som personuppgifterna avser.

Enligt GDPR ska personuppgiftsbiträdet i avtalet åta sig att:

Bara behandla personuppgifter enligt dokumenterade instruktioner från den personuppgiftsansvarige.

Se till att personer som har behörighet att behandla personuppgifter hos biträdet har åtagit sig att iaktta tystnadsplikt eller omfattas av lagstadgad tystnadsplikt.

Vidta alla tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå i förhållande till riskerna med behandlingen.

Respektera kraven på förhandstillstånd och avtal vid anlitande av ett annat biträde (ett underbiträde).

Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder så att den personuppgiftsansvarige kan svara på en enskilds begäran om att få tillgång till sina personuppgifter. Detsamma gäller möjlighet till rättelse, radering, dataportabilitet med mera.

Bistå den personuppgiftsansvarige med att se till att skyldigheterna fullgörs ifråga om säkerhetsåtgärder, anmälan av personuppgiftsincidenter och information om sådana incidenter till de registrerade samt konsekvensbedömning och förhandssamråd.

Radera eller återlämna alla personuppgifter till den personuppgiftsansvarige (beroende på vad den personuppgiftsansvarige väljer) när uppdraget avslutas och även radera alla kopior.

Ge den personuppgiftsansvarige tillgång till all information som krävs för att visa att man fullgör alla skyldigheter som man har som biträde samt att möjliggöra och bidra till inspektioner och andra granskningar som den personuppgiftsansvarige vill genomföra.

CasaBergetVerksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse skildrar verksamhet som Casa Berget ek. förening har bedrivit under ett verksamhetsår.
I verksamhetsberättelsen 2017  framgår vilka aktiviteter som föreningen har genomfört, för medlemmar och allmänheten. Det framgår även om föreningen under året samarbetat med andra organisationer eller startat projekt.
 
Årsmötet den 16 maj 2018 ska godkänna verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen skickas därmed ut till alla medlemmar innan årsmötet och är tillgänglig för medlemmarna genom hemsidan samt upptryckta exemplar på kontoret.
 
Verksamhetsledaren och bitr. verksamhetsledaren har ansvar för att skriva verksamhetsberättelse varje år.

Klicka på länken för att öppna Verksamhetsberättelsen 2017:

verksamhetsberättelse_18_bild

Aktivitetsblad Januari Casa Berget

 

Om du hellre vill se nyheten i PDF – Klicka Här!

Logotyp_skisser                ost_kenneth

 

Nyheter 2018

Nu kommer vi komma ut med lite nyheter med olika teman och lite utflykter.     

 

Datum Kostnad Aktivitet Guide
Torsdag 18/1

Kl:13:00

100:- Inkl. transport från Casaberget.

Fika finns på plats till självkostnads
pris.

Aeroseum.

I den flyghistoriska kulturanläggningen Aeroseum visas flygets historia och utveckling. Allt från Ikaros till dagens moderna flygplan, helikoptrar och andra flygande farkoster. Civila, militära, nationella och internationella.

Ostkenneth

Projektledare

 

Anmälan görs på telefon 0708-708803 och betalning görs på plats.

Torsdag 25/1 Kl:12:00 100:- Inkl. transport från Casaberget.

Vi stannar någonstans på vägen för lite fika.

Ringhals Kärnkraftverk

Vårt studiebesök kommer bland annat innehålla en presentation om den kärntekniska verksamheten, besök i utställningen..

Ostkenneth

Projektledare

 

Anmälan görs på telefon 0708-708803 och betalning görs på plats.

Torsdag 

1/2 Kl:13:00

100:- Inkl   transport från Casaberget. Hasselblads center             

På Hasselblad Center visas fotografiska utställningar från både svenska och internationella fotografer.

 

Ostkenneth

Projektledare

 

Anmälan görs på telefon 0708_708803 och betalning görs på plats.

 

Nytt Projekt!

Kenneth Torstensson aktiverar Mölndals pensionärer. 

kenneth_litenbild

Lämna gärna ett bidrag så vi kan förgylla de äldres tillvaro i kommunen med utflykter, önskeresor, keramikkurser m.m.

Alla Mölndalsbor är välkomna!

Bankgiro: 804-1089
Swish: 123 231 33 18 Märk betalningen ”OstKenneth”

Vård och omsorg skall grundas på en humanistisk människosyn, som innebär att alla människor är unika och har lika värde.”