Blogg

Årsmöte den 14 JUNI 2022

Inbjudan till ordinarie föreningsstämma  Casa Berget ek. för. 2022

När : Tisdagen den 14/6 kl 14.30   
Var :  Södra Holtermansgatan 2, Mölndal


Dagordning

1                    Öppnande av stämman

2                    Godkännande av dagordning
3                    Val av ordförande på stämman
4                    Val av sekreterare på stämman
5                    Fastställande av röstlängd
6                    Val av justeringspersoner 2 st

7                    Stämmans behöriga utlysande
8                    Styrelsens årsredovisning, verksamhetsberättelse
9                    Revisorernas berättelse
10                  Fastställande av resultat och balansräkning 

11                  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12                  Fråga om arvoden till styrelseledamöter
13                  Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

14                  Val av ordförande i styrelsen

15                  Val av styrelseledamöter och ersättare
16                  Val av revisor jämte revisorssuppleant

17                  Fastställande av årsavgift för kooperativets medlemmar
18                  Val av valberedning

19                  Styrelsens förslag till verksamhetsplan
20                  Motioner
21                  Övriga frågor

22                  Avtackning

23                  Avslutning


Varmt välkomna!

Styrelsen på Casa Berget / Uhlf Skoglund ordförande