Egentester för privata utförare/ hemtjänst i Mölndal 2020-06-02

https://www.molndal.se/startsida/arkiv/nyheter/nyheter/2020-06-02-egentester-for-privata-utforare.html

Egentester för privata utförare

 Lyssna

Följande information riktar sig till privata utförare av vård och omsorg i Mölndals stad som vill erbjuda egentester till sin personal.

Egentester för att säkerställa bemanning

Syftet att erbjuda provtagning med egentest av covid-19 är att säkerställa behovet av bemanning. Egentesterna är endast för omsorgspersonal med så milda symptom att de omedelbart kan gå tillbaka till jobbet om testet visar att de inte har sjukdomen covid-19.

Egen rutin

Privat utförare inom vård och omsorg som vill erbjuda egentester till personal behöver skapa en egen rutin för detta. Kommunen kan tillhandahålla en mall som privata utförare kan utgå ifrån och anpassa efter sin verksamhet.

Hämta och lämna tester

Privat utförare hämtar testkit hos kommunen. När egentesterna har utförts och förseglats ska de återlämnas till kommunen för paketering och transport till laboratorium.

Kontakta samordnare

Privata utförare som vill erbjuda egentester kontaktar kommunens samordnare egentest för mer information och instruktioner.

Drive-in för privata utförare

Privata utförare kan eventuellt erbjudas egentest via kommunens drive-in, i mån av tid och resurser. Kontakta kommunens samordnare egentest för mer information.

Covid-19- Rutinen gäller för: Kommunal vård och omsorg i Västra Götalandsregionen samt föreningen Casa Bergets hemtjänst

Casa Bergets förening arbetar enligt Mölndals Stad och Borås Stad -Vård- och omsorgsförvaltningens riktlinjer som följer Rutinen för Kommunal vård och omsorg i Västra Götalandsregionen.

Mölndals stad följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset, bland annat genom samverkan med olika myndigheter. Mölndals Stad följer de nationella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Aktuell information publiceras på Mölndals Stad hemsidan så håll er uppdaterade.

Tryck på röda länken nedan!

Coronainformation Möldals stad mars 2020

Covid-19- Rutinen gäller för: Kommunal vård och omsorg i Västra Götalandsregionen

(Giltighet: 2019-03-20 till 2021-03-19)

Vårdhygieniska rutiner för ordinärt boende till exempel hemtjänst. Framtagen av Vårdhygiens nätverksgrupp för kommunal vård och omsorg i Västra Götaland baserad på region Stockholm och Kronobergs vårdhygieniska rutiner.

Bakgrund

Covid-19 är en infektion orsakad av det nya coronaviruset.

Smittvägar: Droppsmitta, direkt och indirekt kontaktsmitta. Endast personer med symtom är smittsamma.

För mer information se Smittskydd Västra Götaland.

Syfte

Att tydliggöra de viktigaste åtgärderna för att förhindra smittspridning inom kommunal vård och omsorg.

Åtgärder

Personal

Personal med symtom på övre luftvägsinfektion som till exempel hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber ska stanna hemma tills de varit symtomfria i två dagar.

Exponerad vård- och omsorgspersonal ska arbeta som vanligt, men vara uppmärksam på symtom. Om personal insjuknar utanför arbetsplatsen, ska personen stanna hemma tills hen är stabilt symtomfri minst två dagar.

Vid tillkomst av symtom på arbetsplatsen ska personen omedelbart avsluta arbetspasset och gå hem och stanna hemma tills stabilt symtomfri i minst två dagar. Vid svåra symtom kontaktar hen 1177.

Omsorgstagare med symtom på hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber alternativt konstaterad covid-19

Omsorgstagare med symtom bör i första hand vistas i hemmet tills de varit symtomfria i två dagar. Sträva efter att så få personal som möjligt är inblandade i besöken. När omsorgstagare är inskriven i hemsjukvården kontaktas ansvarig sjuksköterska. Omsorgstagare som inte är inskriven i hemsjukvården kontaktar 1177 eller vårdcentral per telefon. Vid svåra symtom ring 112.

Vårdtagarnära och vårdrelaterat arbete

Arbeta enligt basala hygienrutiner och klädregler, instruktionsfilm basal hygien.

Informera vårdtagare om att hosta i papper eller engångsnäsduk som läggs direkt i papperskorg/plastpåse. Påminn om vikten av god handhygien och bistå dem som behöver hjälp.

Säkerställ att personal vid varje besök har tillgång till:

 • alkoholbaserat handdesinfektionsmedel
 • flytande tvål
 • pappershanddukar
 • engångs plastförkläde
 • skyddshandskar

Vid nära omvårdnad (inom 2 meter) hos omsorgstagare med luftvägssymtom rekommenderas tillgång till:

 • stänkskydd för ansikte (heltäckande visir alternativt munskydd IIR kombinerat med skyddsglasögon). Stänkskydd kan desinfekteras och återanvändas Återanvändning av engångsvisir
 • Vid åtgärder som kan medföra aerosolbildning (t.ex. sugning av luftvägarna, inhalationsbehandling) bör FFP2 eller FFP3 klassat andningsskydd i kombination med visir användas.

Tänk på att byta handskar mellan orena och rena arbetsmoment. Desinfektera händerna före och efter du använt handskar enligt basala hygienrutiner.

Säker avklädning av personlig skyddsutrustning

Inne i lägenheten:

 1. Ta av handskar, desinfektera händerna.
 2. Ta av eventuellt visir/skyddsglasögon bakifrån, desinfektera händerna.
 3. Ta av plastförkläde, undvik att vidröra framsidan, desinfektera händerna.
 4. Ta av eventuellt munskydd, undvik att vidröra framsida, desinfektera händer och underarmar.

Om andningsskydd används ta båda remmar bakifrån och lyft dem fram över huvudet och undvik att vidröra att vidröra framsidan. Desinfektera sedan händerna.

Disk, avfall

Disk hanteras som vanligt.

Avfall: Släng avfallet inklusive plastförkläde och handskar i soppåse och förslut i lägenheten. Se till att det inte läcker, ta eventuellt en ytterligare påse runt. Allt avfall hanteras som vanligt.

Tvätt

Hantera all tvätt, inklusive personalkläder enligt ordinarie tvätt rutiner, se rutin för tvätthantering. Om smutstvätt hanteras av tvätteri följ tvätteriets anvisningar.

Generella råd om rengöring och desinfektion av ytor och hjälpmedel

Coronavirus avdödas av rengöringsmedel och vatten samt ytdesinfektionsmedel alkoholbaserat eller Virkon. Punktdesinfektion (smittrening) enligt ordinarie rutin. Städning utförs enligt ordinarie rutiner. Eventuell städutrustning som används hos flera omsorgstagare skall rengöras och desinfekteras mellan lägenheterna.

Omsorgstagare utan symtom och som varit i kontakt (exponerad) med bekräftat fall av covid-19

Smittsamhet

Exponerad omsorgstagare utan symtom är inte smittsam.

Omsorgstagare observeras avseende eventuella infektionssymtom som till exempel hosta, snuva, andningsbesvär och/eller feber under 14 dagar räknat från tidpunkt för senaste möjliga smittexposition.

Smittspårning

Upprätta lista över personer som exponerats för känd infektion med covid-19. Gäller personal eller omsorgstagare som vistats inom 2 meter från bekräftat fall. Informera om vikten av observans på luftvägsinfektion inom 14 dagar efter exposition.

 

Enligt KFO :

Coronavirus: Så hanterar du situationen som arbetsgivare

Innehåll
Vad är coronavirus?
Hur hanterar jag en medarbetare som kommer till arbetet från ett riskdrabbat område?
Du kan beordra distansarbete
Om arbetsuppgifter inte kan skötas på distans
Vad ska jag göra som arbetsgivare?
Vad ska den anställde göra?
Vad händer om en anställd blivit smittad?